Kolekcje

Polub nas na Facebook'u!

Dostawa

opek paczka 
poczta polska
PayU akceptujemy

Regulamin

REGULAMIN NORVIK

§ 1.      Postanowienia ogólne

Norvik Polska

ul. Krzywa 7, 17-106 Orla

NIP: PL5431827385

REGON:

 

1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.sklep.norvik.pl (zwanego dalej „Norvik”) jest Elżbieta Pasiecznik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Pasiecznik Norvik Polska z siedzibą przy ul. Krzywej 7, 17-106 Orla, o numerze NIP PL5431827385, REGON 200713550, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. Klientem Norvik (dalej jako „Klient”) może być każda osoba fizyczna i prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  Norvik zastrzega sobie prawo do uzależnienia zawarcia transakcji z Klientami spoza terytorium Polski od warunków dodatkowych, ustalanych indywidualnie z takimi Klientami.

3. Warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji konta znajdującego się na stronie Norvik (dotyczy osób i przedsiębiorców, które nie dokonywały jeszcze zakupów za pośrednictwem Norvik) oraz akceptacja niniejszego regulaminu a także pozostałych warunków sprzedaży.

4. Wszystkie ceny podane w Norvik są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że co innego wynika z informacji szczególnych dotyczących danego towaru. Ceny ani towary wskazane w Norvik nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów, zaś Klient składając zamówienie składa jednocześnie Norvik propozycję zawarcia stosownej umowy.

5. Norvik zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów proponowanych do sprzedaży, swobodnego wprowadzania czy też wycofania towaru ze sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Norvik zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy nienależytego zrealizowania umowy przez Klienta, a także w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu. W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.

8. Zamówienia poprzez stronę internetową Norvik można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

9. Norvik dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Norvik produktów były zgodne z rzeczywistością.

10. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub ich zmianę przez jego producenta. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Klienta. Niemniej jednak, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej Norvik w dniu złożenia przez Klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i w innych przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

§ 2.      Potwierdzenie zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3. Norvik zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty w uzasadnionych przypadkach.

§ 3.      Formy płatności

1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

a) przy odbiorze (za pobraniem) - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;

b) przelew na rachunek bankowy - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek; 

2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia zostanie one anulowane bez powiadamiania Klienta o fakcie jego anulowania.

3. W uzasadnionych przypadkach dotyczących np. zamówienia o bardzo dużej wartości, odroczenie wysyłki i magazynowania towaru czy też produktów tylko na zamówienie może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie.

§ 4.      Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia jest to czas od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu w naszych magazynach lub w magazynach producenta.

3. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości (po upływie czasu najdłuższego z podanych).

4. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru na magazynie. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji i czasu dostawy. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

§ 5.      Dostawa towaru

1. Prowadzimy co do zasady sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są uzgadniane indywidualnie z Klientem.

2. Orientacyjne wartości opłat są wyliczane automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. 

3. Opłata za niektóre przesyłki wielkogabarytowe, składające się z wielu paczek tego samego produktu może ulec zmianie niezależnie od kosztu wyliczonego automatycznie przez system. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie zaraz po złożeniu zamówienia.

4. Koszty dostawy towaru podane przy każdym produkcie uwzględniają najtańszą możliwą formę wysyłki przy przedpłacie na konto. Przy składaniu zamówienia Klient może wybrać dowolną inną formę wysyłki oraz sposób płatności.

5. Wszystkie dostawy realizowane są zależnie od wyboru klienta prze Pocztę Polską lub firmę kurierską OPEK i są ubezpieczone.

6. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". Z chwilą pokwitowania przyjęcia przesyłki na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przewozowego Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

§ 6.      Zwroty

1. Zgodnie z właściwymi przepisami konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oryginał dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

3. Norvik gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

4. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku "darmowej wysyłki", faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez Norvik jest przenoszony na Klienta odpowiednio do stosownych stawek doręczyciela (Poczty Polskiej lub OPEK).

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

§ 7.      Gwarancja

1. Wszystkie towary oferowane w Norvik są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

2. Produkty oferowane przez Norvik wytwarzane są w przeważającej większości z naturalnej skóry, wymagającej stosownej pielęgnacji zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji użytkowania dostępnej na stronie internetowej Norvik, a także korzystania z produktów zgodnego z tymi zasadami, co jest niezbędne celem zachowania walorów funkcjonalnych i estetycznych produktów w okresie ich użytkowania.

3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Norvik nieodpłatnie. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Norvik, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego elementu lub wymianę produktu w całości.

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji użytkowania, do których wykonania zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Gwarancja obejmuje usterki produktów wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia. W szczególności gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia nienależytego lub niezgodnej z instrukcją użytkowania korzystania i/lub pielęgnacji produktów.

6. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia Norvik o niesprawności produktów niezwłocznie po ujawnieniu się wady z wykorzystaniem protokołu reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Przy korzystaniu z warunków gwarancji producenta Klient winien zgłosić się bezpośrednio do producenta – dane wskazane są na stronie internetowej Norvik.

7. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które klient otrzymał przy zakupie. Do przesyłki prosimy też dołączyć kopię dowodu zakupu (fakturę VAT bądź paragon) oraz wypełniony protokół reklamacyjny, a następnie tak przygotowaną paczkę należy dostarczyć osobiście lub przesłać na swój koszt na adres punktu serwisowego z dopiskiem "REKLAMACJA".

8. W przypadku, gdy wymiana produktu na nowy nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany.

9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.

§ 8.      Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Norvik danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Norvik są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w celu wystawienia faktur i rachunków, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty oraz żądania ich usunięcia.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 9.      Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Norvik, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w Norvik opisanych szczegółowo na stronie Norvik.

2. Zasady korzystania z produktów oraz ich pielęgnacji zawarte są w instrukcji użytkowania  produktów dostępnej na stronie internetowej Norvik, z którą każdy Klient winien się zapoznać przed przystąpieniem do korzystania z produktów.

3. Norvik wyraźnie wyłącza i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za roszczenia Klientów wynikające lub związane z korzystaniem z produktów w sposób nieostrożny i/lub nierozsądny i/lub sprzeczny z przepisami prawa i/lub instrukcją użytkowania produktów, co Klienci akceptują dokonując zakupów w Norvik.

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustaleń Klienta (kolor, odcień, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5. Norvik zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści regulaminu jak również wszystkich zasad zakupu towaru w Norvik opisanych na stronie Norvik.

6. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.